Regulamin serwisu internetowego Wirtualna Kasa

Regulamin obowiązuje od: 09-01-2013

§ 1

1. Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI) jest właścicielem serwisu www.kasa.eecdl.pl
2. Regulamin określa warunki korzystania z serwisu www.kasa.eecdl.pl

§ 2

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:
 
Administrator, PTI - Polskie Towarzystwo Informatyczne z siedzibą w Warszawie (PTI), zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym - rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000043879, NIP: 5220002038, REGON: 001236905§3
 
Wpłacający – osoba fizyczna lub osoba prawna, która za pomocą serwisu Wirtualna Kasa dokonuje płatności za egzaminy ECDL.
 
Kandydat – osoba fizyczna zdająca egzaminy ECDL, posiadająca konto w systemie egzaminacyjnym www.eECDL.pl
 
Egzamin - test sprawdzający wiedzę kandydata z jednego, z dostępnych modułów i/lub produktów ECDL. W przypadku egzaminów ECDL Core/ECDL Start przystąpienie do egzaminu możliwe jest po jego wcześniejszym zaplanowaniu przez Egzaminatora (minimum 3 dni przed rozpoczęciem) i potwierdzeniu przez Kandydata
 
Egzaminy inne niż ECDL Core/ECDL Start - egzaminy ECDL Advanced, ECDL CAD, ECDL Webstarter/ECDL Webediting, ECDL IT Security, ECDL Zarządzanie Projektami, e-Citizen, EPP GIS, EPP e-Guardian, EPP e-Nauczyciel, EPP e-Urzędnik
 
Wirtualna Kasa – serwis internetowy, dostępny pod adresem www.kasa.eecdl.pl, prowadzony przez PTI umożliwiający wybór nabywanego produktu oraz przekazanie płatności w trybie on-line, przy współpracy z serwisem PayU realizującym rzeczywiste pobranie płatności od Wpłacającego.
 
PayU – PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Marcelińskiej 90, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, numer NIP 7792308495, REGON 300523444 kapitał zakładowy 4 000 000 PLN, kapitał wpłacony 4 000 000 PLN, będąca dostawcą usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.
 

§ 3

Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem przez Wpłacającego (Kandydata) oświadczeń następujących treści:
 
A. zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,
B. dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Wirtualnej Kasy,
C. dane zawarte w formularzu Osoby Wpłacającej są zgodne z prawdą,
D. wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie przez PTI moich danych osobowych, przekazanych w formularzu w kroku 3, w celu i zakresie niezbędnym do realizacji płatności dokonywanych za pośrednictwem serwisu internetowego Wirtualna Kasa.
E. wyrażam zgodę na otrzymywanie na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym, informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Wirtualnej Kasy.

§ 4

1. Wpłacający wpłaca kwotę opłaty egzaminacyjnej zgodnie z cennikiem usług dostępnym na stronie www.eecdl.pl/cennik. Administrator uprawniony jest do jednostronnej zmiany cennika opłat egzaminacyjnych. Wraz z momentem opublikowania nowego Cennika na stronie www.eecdl.pl/cennik, poprzedni cennik traci ważność.
2. Podczas pojedynczej transakcji prowadzonej za pośrednictwem Wirtualnej Kasy Wpłacający może opłacić tylko jeden wskazany przez siebie egzamin.
3. Do każdej prawidłowo zakończonej wpłaty Wpłacający otrzymuje fakturę VAT oraz kupon z kodem uprawniający do przystąpienia do egzaminu.
4. Po prawidłowym zaksięgowaniu wpłaty, Wpłacający otrzymuje dostęp do faktury VAT oraz kuponu w formie elektronicznej.
5. Dane wymienione w punkcie 4 zostaną przesłane automatycznie na adres e-mail podany przez Wpłacającego w 3 kroku procesu wpłaty.
6. PTI nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne doręczenie danych o których mowa w punkcie 3
7. Wpłacający przed rozpoczęciem wpłaty otrzyma wyświetlone na ekranie: identyfikator transakcji oraz hasło dostępu do transakcji, przy użyciu których może monitorować stan transakcji, a po jej zakończeniu samodzielnie odczytać dane o których mowa w punkcie 3. Czynności te mogą być wykonywane za pośrednictwem Wirtualnej Kasy.
8. Kupon na egzamin jest ważny 6 miesięcy.
9. Wpłacający zobowiązany jest wykorzystać kupon na egzamin w ciągu 6 miesięcy. Po upływie 6 miesięcy od dnia wpłaty kupon uważa się za zrealizowany, zaś Wpłacającemu nie przysługuje roszczenie o zwrot wpłaconych środków.
10. Kupon jest dowodem opłaty za egzamin.
11. PTI nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione wykorzystanie kuponu przez inne osoby, jeżeli Wpłacający nie dochował należytej staranności, w celu zachowania poufności danych zawartych na kuponie.
12. W przypadku zmiany Cennika po zakupie kuponu, nie traci on ważności do momentu upływu czasu określonego w punkcie 8.
13. Kupon jest wystawiany do konkretnego egzaminu, który jest wskazywany przez Wpłacającego w kroku 2 procedury płatności i nie może być wykorzystany do realizacji innego egzaminu.
14. Kupon jest wystawiany na okaziciela, dlatego może być wykorzystany przez dowolnego Kandydata, pod warunkiem zgodności rodzaju opłaty egzaminacyjnej (ulgowa, pełna).
15. PTI zastrzega sobie prawo do zablokowania kuponu przed upływem okresu jego ważności, w przypadku braku możliwości pobrania od Wpłacającego opłaty egzaminacyjnej lub naruszenia któregokolwiek zapisu niniejszego Regulaminu lub procedur egzaminacyjnych.
16. Na kuponie znajduje się kod potrzebny do zrealizowania egzaminu.
17. Jeśli kod na kuponie dostarczonym przez kandydata okaże się nieprawidłowy lub nieważny (wystąpi brak połączenia zrealizowanego egzaminu z kodem z kuponu), egzamin uznaje się za nieważny.
18. Otrzymany kupon powinien zostać przekazany egzaminatorowi na egzaminie przez Kandydata.
19. Kupon raz przypisany do egzaminu nie może być ponownie wykorzystany.
20. Kupony zakupione przez Wirtualną Kasę nie podlegają zwrotom, jednak za zgodą PTI mogą być wykorzystane na inne egzaminy niż egzamin wskazany podczas zakupu. Każda tego typu zmiana wymaga odrębnych i indywidualnych ustaleń pomiędzy Wpłacającym a PTI. PTI może nie wyrazić zgody na zmianę pierwotnie wskazanego egzaminu przypisanego do kuponu.
21. Wpłacający zobowiązuje się że otrzymanego kodu nie będzie sprzedawał za cenę inną, niż zgodna z ceną zakupu w Wirtualnej Kasie.
22. Egzaminator jest zobligowany do wpisania otrzymanego od Kandydata kodu w miejscu do tego wyznaczonym w ciągu 7 dni od daty przeprowadzenia egzaminu, w przeciwnym wypadku egzamin nie będzie prawomocny.

§ 5

1. Administratorem danych osobowych jest PTI, które dokonuje przetwarzania danych osobowych Wpłacających (Kandydatów), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).
2. Dane osobowe Wpłacających (Kandydatów) są chronione przez PTI zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
3. Wpłacający (Kandydat) ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, uzupełniania oraz żądania ich usunięcia. Usunięcie danych osobowych jest możliwe po uprzednim kontakcie z PTI. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia dokonywanie płatności za pośrednictwem serwisu Wirtualna Kasa.
4. Dane osobowe Wpłacających (Kandydatów) są przekazywane PayU w celu realizacji płatności za egzaminy ECDL. Przekazanie danych osobowych dotyczy danych niezbędnych do realizacji płatności i obejmuje w szczególności: imię i nazwisko Wpłacającego, adres zamieszkania, adres e-mail. PayU staje się administratorem przekazanych danych osobowych.
5. W zakresie, o którym mowa w punkcie 4 Wypłacający (Kandydat) wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych PayU.

§ 6

1. Regulamin jest dostępny w Wirtualnej Kasie pod adresem: www.eecdl.pl/wk/regulamin.php
2. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.
3. Warunkiem dalszego korzystania z Wirtualnej Kasy jest zaakceptowanie Regulaminu w całości wraz z wprowadzonym zmianami. Po zapoznaniu się z nową treścią Regulaminu, Wpłacający składa oświadczenie następującej treści: Oświadczam, iż zapoznałem się z nową treścią Regulaminu i akceptuję jego wszystkie postanowienia.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie Wirtualnej Kasy. Niniejszy regulamin dostępny jest w aktualnej wersji pod adresem www.eecdl.pl/wk/regulamin.php

§ 7

1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Wirtualnej Kasy lub uzyskanego wyniku Egzaminu mogą być reklamowane przez Wpłacającego poprzez zgłoszenie tego Administratorowi na adres poczty elektronicznej.
2. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać one będą z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.
3. Administrator pozostawi bez rozpoznania składane reklamacje dotyczące usług świadczonych przez inne osoby przy wykorzystaniu funkcji Wirtualnej Kasy. Administrator nie ma również obowiązku przekazywania reklamacji podmiotowi właściwemu do realizacji reklamacji.